دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : ایرج   اعتصام

پست الکترونیکی : i.etessam@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی معماری

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه تخصصی معماری ( ارشد و دکتری)

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1387/07/01

ایرج اعتصام

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استاد

^